Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/arshapar/public_html/modules/mod_ct_popup_login/tmpl/default.php on line 39

Warning: file_get_contents(http://cssteam.net/files/2_CT_Popup_Login/Files/core/files/105.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/arshapar/public_html/modules/mod_ct_popup_login/tmpl/default.php on line 39
LOGIN

 

کدها و برنامه نویسی های مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی

   امروزه با ارتقای قدرت محاسباتی کامپیوترها در کنار پیشرفت علوم مهندسی هسته اي، کدها و نرم افزارهاي متعددي از سوي مراکز پژوهشی و دانشگاه هاي معتبر دنیا تولید شده اند. هر یک از این کدها، معادلات و محاسبات بسیار پیچیده حاکم بر یک زمینه خاص از علوم هسته اي را حل کرده و نتایج را در اختیار طراح و یا پژوهشگر قرار می دهند. یادگیري این کدها و نرم افزارها براي هر دانشجو، محقق یا طراحی که قصد پژوهش، تحقیق و طراحی را دارد الزامی است. متأسفانه بسیاري از دانشجویان فاقد مهارت لازم در استفاده از کدها و نرم افزارهاي محاسباتی هستند و در انجام پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و یا رساله دکتري با مشکلات متعددي روبرو می باشند. همچنین مرجع مشخصی نیز وجود ندارد که بتواند نحوه کار با کد، عیب یابی فایل ورودي کد و تفسیر نتایج حاصل از شبیه سازي را به دانشجویان آموزش دهد. در حال حاضر با گسترش دانش هسته اي در سطح دانشگاه هاي کشور و افزایش مشتاقان یادگیري این کدها، نیاز به برگزاري دوره آموزشی کدها و نرم افزارهاي مهندسی هسته اي کاملاً احساس می گردد.

 

دوره های مقدماتی و پیشرفته MCNPX

دریافت فایل اطلاعات دوره

 

آشنایی با کد محاسباتی GEANT4 و کاربرد آن

دریافت فایل اطلاعات دوره

 

آشنایی با کد محاسباتی FLUKA و کاربرد آن

دریافت فایل اطلاعات دوره