LOGIN

 

 

دستگاه های پرتو تشخیصی

با توجه به اینکه پرتوهای مورد استفاده در دستگاه های پرتو تشخیصی از نوع پرتو ایکس و گاما می باشد که پرتوهایی پرقدرت و با قدرت نفوذ بالا می باشند. يكـي از دلائـل عمـده پرتوگـيري هـاي غـير ضـروري مـردم، نداشتن بــرنامه هــاي بررســي كنــترل كيفيــت يــا تضــمين كيفيــت در مراكــز پرتوتشخیصي اسـت.  اگر موارد ایمنی کار با دستگاههای پرتوتشخیصی رعایت نگردد یا اینکه تنظیمات دستگاه دچار اختلال  شود و دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد این پرتوها می توانند آثار نابهنجاری بر روی پرسنل پرتوکار و بیماران داشته باشند . براي عملي كردن برنامه كنترل كيفي (كاهش دوز جذبـي و افـزايش كيفيـت تصـاوير راديوگرافي )، پارامترهاي مختلفي از قبيل كيلو ولتاژ دستگاه، ميلي آمـپر، زمـان تـابش، فاصله فيلم تا تيوب اشعه ايكس، فيلترهاي اضافي، لايه نيم جذب و ... می بایست مـورد ارزيابـي قرار گیرند. لذا بـه دلـيل اجتـناب ناپذيـر بـودن استفاده از ايـن روش تشـخيص، عدم وجود روش هاي جايگزين و همچنين تعداد روز افزون اين آزمايشـات در مـيان افـراد جامعـه افراد در معرض بایستی آشنایی کافی با این پرتوها داشته و روش های پیشگیری و ایمنی در مقابل آن را بدانند.

 همچنین تعمیر و تنظیم دستگاه ها پرتو تشخیصی بصورت  دوره ای امری واجب و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل کاربران و تکنسین ها و افراد فعال در زمینه های مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک و مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی و... در حوزه کاری خود نیازمند داشتن دانش و مهارت کافی می باشند.

 

 

کارگاه اموزشی کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

دریافت فایل اطلاعات دوره

 

کارگاه اموزشی تعمیر دستگاه های پرتو تشخیصی

دریافت فایل اطلاعات دوره